Program poprawy komfortu akustycznego mieszkańców OOU - 2020

Program został zakończony.

Celem programu było minimalizowanie negatywnego oddziaływania lotniska na otoczenie i podniesienie jakości życia mieszkańców wokół portu poprzez finansowe wsparcie wymiany stolarki o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

„Program poprawy komfortu akustycznego dla mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska Kraków-Balice” został przygotowany w oparciu o doświadczenie zebrane podczas poprzedniej edycji (z roku 2019). Uwzględniając uwagi i sugestie zgłaszane przez mieszkańców, dla drugiej edycji Programu opracowano nowy, poprawiony „Regulamin programu poprawy komfortu akustycznego mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla lotniska Kraków-Balice”. Jedną z modyfikacji było zróżnicowanie stawek refundowanych kwot w zależności od rodzajów okien (wprowadzono podwyższoną stawkę dla okien dachowych - uzależnioną od poziomu izolacyjności akustycznej, podwyższono kwotę finansowania dla okien fasadowych w nietypowym kształcie, jak również dodano ustandaryzowaną stawkę dla nawietrzaków). Dodatkowo budżet Programu został podzielony na dwie pule, jedną dedykowaną budownictwu jednorodzinnemu, a drugą budynkom wielorodzinnym.

Nabór wniosków został ogłoszony w dniu 20.02.2020 z terminem składania do 30.04.2020 roku oraz terminem realizacji programu do końca 2020 roku. Jednakże, ze względu na wprowadzony w Polsce stan epidemii, mając na uwadze możliwość jak najliczniejszego skorzystania z oferty programu przez mieszkańców,  termin składania wniosków został przedłużony do 31.07.2020r., natomiast rozliczenia programu do końca 2021 roku.

Ostatecznie w ramach tego naboru wpłynęło 91 wniosków, z których 71 zostało ocenionych pozytywnie. Również w tej edycji pojawiły się wnioski spoza OOU oraz wnioski złożone po terminie. W przypadku wszystkich 71 domów lub mieszkań, które zostały pozytywnie zweryfikowane  potwierdzono potrzebę poprawy komfortu akustycznego ich mieszkańców. Ostatecznie na zawarcie umowy zdecydowały się 62 osoby.  Aktualnie (na dzień 17.01.2022), rozliczono 56 umów i wypłacono kwotę ponad 610 tys. zł. W przypadku 3 pozostałych umów termin rozliczenia został wydłużony na indywidualny wniosek mieszkańców, zaś 4 umowy nie zostały zrealizowane przez mieszkańców