5 października Wojewoda Małopolski przekazał Placówce Straży Granicznej w Krakowie-Balicach w użytkowanie bramki automatycznej odprawy granicznej (ang. Automated Border Control – skrót ABC). Nowoczesne biometryczne bramki ABC będą wykorzystywane do samodzielnej odprawy pasażerów podróżujących z/do Strefy non-Schengen.

W strefie przylotów zainstalowanych zostało 5 urządzeń z możliwością zwiększenia ich liczby łącznie do 10 bramek w przyszłości. W strefie odlotów z kolei zainstalowanych zostało również 5 bramek ABC, w tym jednak wypadku ze względu na przepustowość powierzchniową strefy odlotów, nie przewidujemy potrzeby zwiększenia liczby urządzeń przed rozbudową terminalu. Możliwość użycia bramek znacząco skraca czas obsługi pasażera – w przypadku bramki automatycznej może być nawet kilkukrotnie krótszy od czasu obsługi przy stanowisku regularnym (podczas testów wynosił on nawet 20 sekund).

Kto skorzysta z bramek?

Z bramek ABC skorzystać mogą (konieczne spełnienie wszystkich warunków):

 • obywatele państw UE, EOG lub Szwajcarii,
 • posiadający dokument biometryczny (w przypadku Polski akceptowany jest paszport lub dowód biometryczny, w przypadku pozostałych krajów wyłącznie paszport biometryczny),
 • którzy ukończyli 18 lat i pod ich opieką w trakcie podróży nie znajduje się osoba niepełnoletnia,
 • mają od 120 do 220 cm wzrostu (warunek wynikający z rozwiązania technicznego i zakresu pracy kamery).

Z uwagi na utrzymywane w dalszym ciągu obostrzenia sanitarne dla pasażerów przylatujących, w tym obszarze działania wspierane będą dodatkowo przez osobę, która przed umożliwieniem skorzystania z rozwiązania przez podróżnego, zweryfikuje posiadanie przez niego ważnego Unijnego Certyfikatu COVID (UCC) zwalniającego z obowiązku kwarantanny. Dla przylotów więc, w okresie obowiązywania obecnych obostrzeń, rozwiązanie samoobsługowe dedykowane będzie wyłącznie pasażerom posiadającym UCC, a wszystkie inne dokumenty zwalniające z kwarantanny weryfikowane będę manualnie przy stanowiskach regularnych.

Jak to działa?

Automatyczna kontrola graniczna

 • proces kontroli rozpoczyna się w chwili przyłożenia dokumentu podróży do czytnika,
 • po wykonaniu prawidłowego odczytu dokumentu podróży, drzwi bramki otwierają się automatycznie,
 • z chwilą otwarcia drzwi wejściowych do bramki, należy usunąć dokument podróży z czytnika zgodnie z wyświetlanym komunikatem,
 • przed wejściem do bramki należy zdjąć okulary przeciwsłoneczne oraz nakrycie głowy lub inne przedmioty i części garderoby, które mogą uniemożliwiać lub utrudniać prawidłową weryfikację biometryczną twarzy,
 • do bramki może wejść tylko właściciel dokumentu podróży, za pomocą którego został dokonany odczyt,
 • osoba zatrzymuje się wewnątrz bramki na oznaczonym miejscu (znak stóp na żółtym tle),
 • drzwi wejściowe bramki zamykają się automatycznie w chwili zatrzymania się pasażera na wyznaczonym miejscu,
 • po wejściu do bramki pasażer zobowiązany jest umożliwić porównanie swoich danych biometrycznych z danymi zawartymi w dokumencie podróży. W celu odczytania wizerunku należy ustawić się nieruchomo, na wprost kamery
 • po prawidłowej weryfikacji, drzwi wyjściowe bramki otwierają się automatycznie,
 • w przypadku konieczności dokonania dodatkowych sprawdzeń drzwi wyjściowe są otwierane przez funkcjonariusza Straży Granicznej sprawującego nadzór nad bramkami ABC,
 • w uzasadnionych przypadkach (brak danych do porównania, błędy techniczne) podróżny zostanie skierowany do kontroli przy użyciu jednej z pozostałych bramek ABC lub do stanowisk kontroli granicznej realizowanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Czego nie wolno?

 • wejścia do bramki ABC bez uprzedniego dokonania odczytu własnego dokumentu podróży,
 • wejścia do tej samej bramki ABC więcej niż jednej osoby w tym samym czasie,
 • blokowania drzwi wejściowych/wyjściowych bramki ABC,
 • popychania i uderzania w elementy bramek ABC,
 • niszczenia bramek ABC,
 • wprowadzania wózków dziecięcych do wewnątrz bramek ABC,
 • spożywania napojów i artykułów żywnościowych podczas odprawy w bramce ABC,
 • nieuzasadnionego użycia przycisku alarmowego znajdującego się wewnątrz bramki ABC,
 • fotografowania i filmowania bramek ABC oraz procesu kontroli granicznej prowadzonej z wykorzystaniem bramek ABC bez zezwolenia wydanego przez zarządzającego lotniskiem w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem placówki Straży Granicznej.
Bramki ABC w Kraków Airport