Przez 7 dni w tygodniu, 24 H/dobę czuwają nad prawidłową pracą i utrzymaniem portu lotniczego, nadzorując wszystkie działające tu służby i podejmując kluczowe decyzje w sytuacjach kryzysowych. Ich praca polega przede wszystkim na niedopuszczaniu do występowania zagrożeń.

Każdy dzień w porcie lotniczym jest inny i niesie nowe wyzwania. Dyżurni Operacyjni monitorują sytuację w strefie operacyjnej, dbając przede wszystkim o stan i bezpieczeństwo drogi startowej, dróg kołowania oraz płyty postojowej. Koordynują również działania wszystkich służb operacyjnych portu lotniczego. Do codziennych zadań należy również m.in. planowanie przydziału infrastruktury dla parkujących statków powietrznych, wykonywanie pomiaru współczynnika sczepności na drodze startowej, przyjmowanie zgłoszeń dotyczących powstawania awarii i wydawanie zezwoleń na rozpoczęcie prac na nawierzchniach lotniskowych. Szczególnie ważnym zadaniem w okresie zimowym jest analizowanie prognozy pogody, tak aby móc w porę reagować na zmieniające się warunki.

Dyżurnym Portu zostaje się dopiero po pewnym czasie pracy na lotnisku, dzięki czemu nabywa się odpowiednią wiedzę na temat funkcjonowania systemu zarządzania lotniskiem. Najczęściej Dyżurnym Portu zostaje pracownik, który ma kilkuletni staż w pracy operacyjnej na lotnisku.

Wymagania, jakie powinna spełnić osoba, która chciałaby objąć to stanowisko, to między innymi znajomość języka obcego (najlepiej angielskiego) na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, kierowania zespołem ludzi, komunikatywność, odpowiedzialność, punktualność i przede wszystkim bardzo wysoka odporność na stres.

W Kraków Airport pracuje minimum dwóch dyżurnych operacyjnych na każdej zmianie w ramach 12-godzinnych dyżurów. Całkowita liczba Dyżurnych na krakowskim lotnisku wynosi 12 osób.