Whistleblower

Mając na względzie dochowanie należytej staranności i standardów, zamieszczamy dostępny do pobrania dokument pt.: „Procedura Zgłaszania i Postępowania w Sprawach Zgłoszeń Naruszeń Prawa Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o.” (w skrócie: „SZNP MPL”) wraz z określonymi załącznikami.

SZNP MPL opracowana i wprowadzona została w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (PE/78/2019/REV/1) (Dz. Urz. UE L 305, s. 17–56), bazując na aktualnym stanie prawnym.