FAQ Buisness
 • Co leżało u podstaw decyzji o budowie nowej drogi startowej?

  Decyzja o konieczności budowy nowej drogi startowej ma związek z wcześniejszym wykluczeniem możliwości remontu obecnie użytkowanej drogi startowej lub budowy nowej drogi startowej w śladzie obecnie używanej bez zamykania lotniska. Kompleksowy remont istniejącego pasa startowego nie pozwoliłby krakowskiemu lotnisku na dostosowanie użytkowanej drogi startowej do obecnie obowiązujących w lotnictwie przepisów. Nie byłoby, między innymi, możliwe zastosowanie przekroju daszkowego (ułatwiającego odprowadzenie wód opadowych). Podobnie wyburzenie obecnie użytkowanego pasa i budowa w jego miejscu nowego od podstaw, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, wiązałaby się z zamknięciem lotniska na około 12 miesięcy. Taka operacja spowodowałaby nieodwracalne konsekwencje ekonomiczne, społeczne, gospodarcze, zarówno dla samego lotniska, jak i regionu oraz lokalnych społeczności. Dlatego też niezbędne jest wybudowanie nowej drogi startowej, co pozwoli na utrzymanie ciągłości działalności lotniska w trakcie realizacji inwestycji. I'm sorry; your browser doesn't support HTML5 video in WebM with VP8/VP9 or MP4 with H.264.

 • Czy Kraków Airport potrzebuje dłuższej drogi startowej, aby możliwe było przyjmowanie większych i cięższych samolotów?

  Nie ma związku między budową nowej drogi startowej i pojawianiem się na lotnisku większych samolotów. Nowa droga startowa to przede wszystkim większy poziom bezpieczeństwa, komfort wykonywania operacji lotniczych. Podobnie jak w przypadku obecnie użytkowanej drogi startowej, z lotniska będą mogły nadal korzystać także duże, szerokokadłubowe samoloty pasażerskie dalekiego zasięgu.

 • Czy nie można wykonać nowej drogi startowej poprzez nadbudowę, nakładkę na istniejącej, bez wyburzania i usuwania starych nawierzchni?

  Wykonanie nadbudowy na istniejące drodze startowej jest niemożliwe. Decydują o tym uwarunkowania techniczne i aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wymagań względem nowobudowanej i istniejącej infrastruktury, do której musielibyśmy się dowiązywać. Dodatkowo należy pamiętać, że stan dolnych warstw podbudowy istniejącej drogi startowej nie pozwala na uzyskanie wymaganych w przyszłości parametrów nośności. I'm sorry; your browser doesn't support HTML5 video in WebM with VP8/VP9 or MP4 with H.264.

 • Czy przy wyborze wariantów nowej drogi startowej brano pod uwagę istniejące przeszkody lotnicze?

  Na etapie wyboru wariantów inwestycyjnych brano pod uwagę szereg różnych uwarunkowań, w tym geograficzne (róża wiatrów, ukształtowanie terenu), operacyjne, przeszkodowe, dostępność gruntów, środowiskowe, oraz finansowe. Występowanie przeszkód lotniczych, jako czynnik wykluczający możliwość wykonywania operacji lotniczych, było podstawą odrzucenia niektórych wariantów położenia drogi startowej. 

 • Dlaczego Kraków Airport nie bierze pod uwagę przebudowy istniejącej drogi startowej, wstrzymania działalności lotniska i przeniesienia ruchu lotniczego do innych portów lotniczych ?

  Wstrzymanie działalności lotniska spowodowałoby nieodwracalne konsekwencje ekonomiczne, społeczne, gospodarcze, zarówno dla samego lotniska, jak i dla regionu oraz lokalnej społeczności. Taka sytuacja spowodowałaby przerwanie wykonywania operacji lotniczych i przeniesienie się przewoźników na inne lotniska. To stanowiłoby zagrożenie dla trwałości funkcjonowania portu, a powrót do obecnej siatki połączeń mógłby okazać się niemożliwy.   Utrata połączeń miałaby także negatywny wpływ na rozwój całego regionu. Lotnisko to przedsiębiorstwo, którego klientami są linie lotnicze i pasażerowie, ale także podmioty nie będące bezpośrednio użytkownikami lotniska. Lokalne samorządy opierają swój rozwój na funkcjonowaniu lotniska. Turystyka, outsourcing, przemysł spotkań, są w Krakowie na światowym poziomie. Dzięki bliskości Kraków Airport branże te swobodnie kooperują z cały światem.   Dodatkowo, koszt wyburzenia pasa startowego i wybudowania nowej drogi startowej w śladzie obecnie użytkowanej jest przedsięwzięciem dużo kosztowniejszym niż rozwiązanie proponowane przez Kraków Airport – czyli budowa nowej drogi startowej w wariancie północnym lub centralnym.

 • Dlaczego lotnisko skierowało do analiz środowiskowych dwa warianty nowej drogi startowej – północny i centralny?

  W ramach badań poprzedzających wybór dwóch wariantów, północnego i centralnego, brane były pod uwagę różne uwarunkowania - geograficzne (róża wiatrów, ukształtowanie terenu), operacyjne, przeszkodowe, dostępność gruntów, środowiskowe, finansowe. Priorytetem była możliwość zachowania ciągłości funkcjonowania lotniska w trakcie realizacji całej inwestycji. Pozostałe rozpatrywane warianty okazały się zdecydowanie mniej korzystne ze względu na jedno lub kilka spośród wymienionych uwarunkowań, a w niektórych przypadkach – niemożliwe do wykonania. Dlatego do dalszych analiz zostały skierowane dwa optymalne warianty: północny i centralny.

 • Dlaczego najpierw wybudowano terminal pasażerski a dopiero po realizacji tej inwestycji Kraków Airport zabiera się za nową drogę startową - najważniejszą inwestycję dla lotniska?

  Potrzeba budowy nowego terminala wynikała z konieczności przyjęcia wzrastającej liczby pasażerów, przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiednich standardów ich obsługi. Od 2004 roku niezmiennie wzrasta liczba pasażerów obsługiwanych przez Kraków Airport, tymczasem wzrost operacji lotniczych (startów i lądowań) jest znacznie wolniejszy (zwiększa się wskaźnik wypełnienia samolotu). Stąd najpierw terminal, pozwalający obsłużyć ruch pasażerski, a teraz droga startowa dla statków powietrznych. Jednocześnie zakładana i cały czas monitorowana żywotność obecnie użytkowanej drogi startowej pozwalała na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w takiej kolejności.

 • Dlaczego nie jest możliwe wykonanie przebudowy drogi startowej przy założeniu utrzymania ciągłości działania lotniska?

  Przebudowa obecnie użytkowanej drogi startowej „pod ruchem”, np. w trybie prac wykonywanych jedynie w godzinach nocnych, pozwalająca na użytkowanie drogi startowej za dnia, jest niemożliwa z uwagi na zakres i skalę potrzebnych do wykonania prac, by nowa nawierzchnia spełniała istniejące wymagania. W taki sposób można przeprowadzić jedynie modernizację lub remont drogi startowej, której parametry są zgodne lub nieznacznie odbiegają od obecnie obowiązujących przepisów, co pozwala na wykonywanie prac odcinkowo, w krótkich okresach czasu. Konieczność zmiany przekroju drogi startowej, z jedno- na dwuspadowy (daszkowy) oraz wymagana korekta spadków podłużnych i wysokości niwelety drogi startowej, uniemożliwiają wykonanie połączenia starych i nowych odcinków drogi startowej o zupełnie różnym przekroju i na różnej wysokości*. Dodatkowo stan dolnych warstw podbudowy istniejącej drogi startowej nie pozwala na ich wykorzystanie i konieczne jest wykonanie nowej konstrukcji. Odcinkowe wyburzanie użytkowanego pasa i budowa w tym miejscu nowego o innej konstrukcji, odmiennym przekroju i na innym poziomie nawierzchni nie jest możliwe w tak krótkich okresach czasu, by można było zachować ciągłość działania lotniska. Prowadzenie tego typu prac wiązałoby się również z szeregiem ograniczeń operacyjnych w zakresie dostępności pomocy nawigacyjnych, które musiałyby zostać wyłączone.   * takie prace są możliwe, ale z uwagi na wymagania ADR.OPS.B.070, długość tzw. rampy przejściowej musiałaby mieć nawet kilkaset metrów.   I'm sorry; your browser doesn't support HTML5 video in WebM with VP8/VP9 or MP4 with H.264.

 • Do kiedy Kraków Airport może korzystać z obecnie użytkowanej drogi startowej?

  Obecny stan techniczny drogi startowej i prowadzone zabiegi konserwacyjne pozwalają na jej bezpiecznie wykorzystywanie do czasu wybudowania nowej drogi startowej.  Audyt certyfikacyjny (przegląd okresowy lotniska) potwierdził, że należy dostosować parametry techniczne m.in. niweletę, dwuspadkowość i stan nawierzchni do obecnie obowiązujących przepisów. Urząd Lotnictwa Cywilnego zatwierdził możliwość eksploatacji drogi startowej przez najbliższe lata, jednocześnie zwiększył częstotliwość kontroli lotniska.

 • Jaki jest sens rozbudowy Kraków Airport w sytuacji, gdy w Polsce centralnej ma powstać Centralny Port Komunikacyjny?

  Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców Polski i tej części Europy na transport lotniczy. CPK będzie realizował inne cele w stosunku do tych realizowanych przez Kraków Airport, jako regionalny port lotniczy.

 • W jakim trybie lotnisko dokonało wyboru wykonawcy analiz w oparciu o które podjęto decyzję o budowie nowej drogi startowej?

  Wybór wykonawcy analiz, będących podstawą decyzji o budowie nowej drogi startowej, został dokonany w oparciu o publiczne, otwarte postepowanie przetargowe. Warunki jakie zostały postawione przez lotnisko, odnosiły się m.in. do doświadczenia wykonawcy i dysponowania personelem o odpowiednich kwalifikacjach. Przedmiotem opracowania nie było selekcjonowanie wariantów budowy nowej drogi startowej, a wybór optymalnego sposobu zapewnienia możliwości wykonywania operacji startów i lądowań na krakowskim lotnisku. W pierwszej kolejności przeanalizowano możliwość wykorzystania obecnie użytkowanej drogi startowej. Dopiero kiedy okazało się to niemożliwe, analizy zostały poprowadzone w kierunku budowy nowej drogi startowej.

 • Czy dostępne są mapy odzwierciedlające położenie NDS w wariancie centralnym i północnym?

  Mapy odzwierciedlające położenie nowej drogi startowej w wariancie centralnym i północnym znajdują się w sporządzonym i złożonym do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice do pobrania/wglądu tutaj.   x Prezentowane dane mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych OK $(document).ready(function() { var map; var href; $('#faqPopupClose').click(function(){ $('#faqPopupTransp').hide(); $('#faqPopup').hide(); }) $('.mapLink').click(function() { $('#faqPopupTransp').show(); $('#faqPopup').show(); map = $(this).data("map"); }) $('#faqOK').click(function() { $('#faqPopupTransp').hide(); $('#faqPopup').hide(); if (map == 1) href = "https://krakowairport.pl/www/data/upload/file/mapa/północny.pdf"; else if (map == 2) href = "https://krakowairport.pl/www/data/upload/file/mapa/centralny.pdf"; else if (map == 3) href = "https://krakowairport.pl/www/data/upload/file/mapa/oś.pdf"; location.href = href; }) }) .mapLink { cursor: pointer; text-decoration: underline; } .mapLink:hover { text-decoration: none; } #faqPopupTransp { display: none; position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: #000; opacity: 0.5; } #faqPopup { display: none; max-width: 40%; position: fixed; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); padding: 20px 30px; background: #fff; z-index: 999; text-align: center; } #faqPopupClose { position: absolute; top: 0px; right: 10px; color: #0c3369; font-size: 17px; cursor: pointer; } #faqOK { width: 100px; margin: 20px auto 0; background: #0c3369; color: #fff; cursor: pointer; } #faqOK:hover { opacity: 0.7; }

 • Czy nowa droga startowa będzie użytkowana przez wojsko?

  Tak, nowa droga startowa będzie współużytkowana przez wojsko.

 • Czy po budowie nowej drogi startowej będą możliwe starty i lądowania w obydwu kierunkach?

  Kraków Airport zabiega o to, aby obydwa kierunki podejścia na nowej drodze startowej były wyposażone w takie same systemy naprowadzania, czyli by ścieżka podejścia samolotu była precyzyjna, a tor lotu był wyznaczany z pomocą systemów naprowadzania (np. ILS, GBAS). Należy jednak pamiętać, że o montażu wspomnianych systemów decyduje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Niezależnie od tego o kierunku wykonywania operacji lotniczych decyduje kierunek wiatru.  

 • Czy po wybudowaniu nowej drogi startowej będą realizowane loty nocne?

  Nie ma zależności pomiędzy budową nowej drogi startowej a wzmożonym ruchem nocnym. Pasażerski ruch lotniczy w nocy jest dziś znikomy i tak będzie także po wybudowaniu nowego pasa startowego.  Nie mamy jednak wpływu na nocny ruch samolotów wojskowych. Warto dodać, że loty wykonywane w nocy nie są dogodne ani dla przedstawicieli lotniska ani dla pasażerów, wszyscy są zatem za minimalizacją ruchu nocnego i jego ograniczenia do niezbędnego minimum.

 • Czy po wybudowaniu nowej drogi startowej Kraków Airport będzie dysponować dwiema drogami startowymi?

  Po wybudowaniu nowej drogi startowej krakowskie lotnisko będzie dysponować jedną drogą startową. Powierzchnia obecnie użytkowanej drogi startowej będzie wykorzystywana do innych celów.

 • Czy po wybudowaniu nowej drogi startowej Kraków Airport będzie nadal jedynie pasażerskim portem regionalnym?

  Krakowskie lotnisko jest największym portem regionalnym jeżeli chodzi o obsługę ruchu pasażerskiego w Polsce i chcemy aby takim pozostał. Nie jest portem o dominującej roli cargo, czyli służącym obsłudze dużych transportów towarowych. Niezależnie od prowadzonej inwestycji pozostanie portem regionalnym. 

 • Czy po wybudowaniu nowej drogi startowej przewiduje się remont i użytkowanie dotąd użytkowanego pasa startowego?

  Fragment istniejącej drogi startowej zostanie przebudowany i będzie wykorzystywany jako droga kołowania. Pozostała, większa część obecnie użytkowanej drogi startowej, będzie wykorzystywana podczas wydarzeń specjalnych, jako dodatkowa powierzania postojowa.

 • Czy po wybudowaniu nowej drogi startowej wzrośnie ruch lotniczy?

  Budowa nowej drogi startowej nie przyczyni się do  wzrostu liczby startujących i lądujących samolotów. Kraków Airport ciągle będzie dysponował jedną drogą startową. Należy jednak zauważyć, że we wszystkich portach lotniczych w  Polsce, w tym także w Kraków Airport, obserwujemy tendencję stopniowego wzrostu liczby obsługiwanych pasażerów. Przewidujemy, że w  2019 roku krakowskie lotnisko obsłuży 7,9 mln pasażerów.

 • Czy prace związane z budową nowej drogi startowej wpłyną na bieżące funkcjonowanie portu lotniczego?

  Prace budowlane będą wykonywane „pod ruchem”. Harmonogram oraz etapowanie prac zostanie ustalone na etapie projektowania. Podstawowym założeniem jest utrzymanie ciągłości funkcjonowania lotniska. Aby uniknąć wstrzymania ruchu musieliśmy szukać alternatywnych rozwiązań, stąd nasza rekomendacja dla budowy nowej drogi startowej.

 • Jak w przyszłości będzie wyglądał remont nowej drogi startowej?

  W obecnej chwili nie możemy stwierdzić, jakimi technologiami możliwymi do zastosowania przy remoncie pasa startowego będziemy dysponować za 20 i więcej lat. Zakładamy, że co najmniej tak długo będzie użytkowana nowa droga startowa, chociaż jej rzeczywista żywotność będzie zależała także od obciążenia ruchem lotniczym oraz od warunków jej użytkowania w ciągu najbliższych kilkunastu/kilkudziesięciu lat.

 • Jaka będzie długość nowej drogi startowej?

  Kraków Airport planuje budowę drogi startowej o długości 2800 m i szerokości 45 m, z obustronnymi poboczami o szerokości 7,5 m każde. Długość planowanej nowej drogi startowej jest wystarczająca do obsługi niemal wszystkich typów samolotów wykorzystywanych przez przewoźników lotniczych. Jest też dostosowana do obecnych i prognozowanych potrzeb lotniska.

 • Jaki będzie koszt realizacji inwestycji związanej z budową nowej drogi startowej?

  Szacowany koszt budowy nowej drogi startowej w wariancie północnym to ok. 250 mln zł, zaś w wariancie centralnym – ok. 360 mln zł. Przedstawione szacowane koszty obejmują przewidywane nakłady inwestycyjne. Na etapie planowania inwestycji Kraków Airport bierze pod uwagę także koszty związane z wypłatami odszkodowań.

 • Jakie będą źródła finansowania budowy nowej drogi startowej?

  Budowa nowej drogi startowej będzie finansowana ze środków własnych Kraków Airport oraz kredytów.

 • Jakie ścieżki podejścia są przewidziane dla nowej drogi startowej w wariantach centralnym i północnym?

  Za wyznaczenie ścieżek podejścia odpowiedzialna jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Ich ostateczny przebieg zostanie określony dopiero po zaprojektowaniu i wybudowaniu nowej drogi startowej. Dlatego obecnie, na etapie planowania inwestycji, nie jest możliwe precyzyjne określenie ścieżek podejścia dla nowej drogi startowej. Zakładamy, że w przypadku wariantu preferowanego (północnego) będą one zbliżone do obecnych ścieżek podejść.  

 • Co to jest raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, budowy nowej drogi startowej i co zawiera?

  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko to dokument, który został sporządzony w celu ustalenia poziomu oraz charakteru oddziaływania inwestycji budowy nowej drogi startowej na środowisko. Dokument zawiera m.in.: opis planowanej inwestycji; opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem planowanej inwestycji na środowisko; informacje o skutkach zaniechania realizacji inwestycji; opis analizowanych wariantów realizacji przedsięwzięcia wraz z określeniem ich przewidywanego oddziaływania   na środowisko i uzasadnieniem wyboru wariantu proponowanego do realizacji; opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko; opis metod prognozowania zastosowanych podczas przygotowywania raportu. Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice do pobrania/wglądu tutaj.

 • Czy jest możliwe modyfikowanie wariantów rozpatrywanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska?

  Obecnie trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej, w ramach której analizowane są dwa warianty budowy nowej drogi startowej. Z decyzji wynikać będzie ostateczny przebieg nowej drogi startowej. Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej możliwe będą korekty parametrów technicznych pasa startowego, natomiast jej położenie pozostanie bez zmian.

 • Czy prowadzone są analizy hałasu i drgań generowanych przez startujące i lądujące samoloty?

  Lotnisko prowadzi monitoring hałasu w trybie ciągłym, a raporty odzwierciedlające wyniki pomiarów są, zgodnie z przepisami prawa, przesyłane do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a także do dowódcy 8. Bazy Lotnictwa Transportowego. Jeżeli chodzi o monitoring drgań – lotnisko nie prowadzi tego rodzaju pomiarów. W związku z przygotowanym raportem o oddziaływaniu na środowisko opracowane zostały prognozy oddziaływania inwestycji budowy nowej drogi startowej na otoczenie lotniska. Będą one ostatecznie zweryfikowane w ramach tzw. analizy porealizacyjnej, po oddaniu nowej drogi startowej do użytku. Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice do pobrania/wglądu tutaj

 • Czy wpływ samolotów wojskowych na środowisko był brany pod uwagę w ramach analiz środowiskowych?

  W ramach analiz środowiskowych i opracowanego raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, zbadany został wpływ oddziaływania na środowisko wszystkich samolotów, zarówno cywilnych jak i wojskowych. Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice do pobrania/wglądu tutaj.

 • Jaki będzie cel i przedmiot konsultacji społecznych dotyczących nowej drogi startowej i organizowanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska?

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odpowiada za zapewnienie udziału społeczeństwa w trakcie procedowania decyzji środowiskowej dla budowy nowej drogi startowej na naszym lotnisku. O formule, zakresie i zasięgu udziału społeczeństwa w procedurze wydawania decyzji decyduje RDOŚ.

 • Kiedy powstanie nowa droga startowa?

  Przewidujemy, że pierwszy samolot wyląduje na nowej drodze startowej w 2021 roku. Zakładamy, że pełna długość drogi startowej powinna być do dyspozycji samolotów w 2022 roku.

 • Na jakiej podstawie RDOŚ wydaje decyzję środowiskową?

  Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice zostanie wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) na wniosek Kraków Airport. Załączony do wniosku raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko sporządzony został w oparciu o postanowienie RDOŚ wydane dla tej inwestycji i odpowiednie przepisy prawa. Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice do pobrania/wglądu tutaj.

 • Czy Kraków Airport zamierza wykupywać nieruchomości z myślą o budowie nowej drogi startowej?

  Planowane przedsięwzięcie spowoduje konieczność zajęcia nowych terenów wokół istniejącego lotniska, a skala potencjalnego pozyskiwania nieruchomości uzależniona jest od wyboru wariantu przeznaczonego do realizacji. W przypadku wyboru wariantu północnego, proponowanego przez Kraków Airport, nowa droga startowa będzie zlokalizowana na terenie należącym obecnie do lotniska, co znacząco ogranicza skalę potencjalnego pozyskiwania nieruchomości. Zestawienie działek ewidencyjnych, na których przewiduje się realizację nowej inwestycji w wariancie północnym, proponowanym przez Kraków Airport, znajduje się w złożonym do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice do pobrania/wglądu tutaj. Jeżeli inwestycja byłaby realizowana w oparciu o wariant centralny skala potencjalnego pozyskiwania nieruchomości byłaby większa, gdyż położenie drogi startowej wykraczałoby poza teren będący dziś w dyspozycji lotniska. W obydwu przypadkach port lotniczy będzie dążyć do pozyskania potrzebnych gruntów w porozumieniu z ich dysponentami.

 • Czy lotnisko przewiduje zmiany w układzie komunikacyjnym wokół lotniska w związku z budową nowej drogi startowej?

  Kraków Airport nie planuje realizacji inwestycji drogowych bezpośrednio związanych z budową nowej drogi startowej. Nie leży to w kompetencjach lotniska. Przedstawiciele Kraków Airport od dawna zabiegają o budowę obwodnicy Zabierzowa, przeniesienie odcinka drogi nr 774 w miejsce po drugiej stronie obwodnicy autostradowej. Decyzja zależy jednak od Zarządu Dróg Wojewódzkich, czyli jednostki organizacyjnej Województwa Małopolskiego. Przebudowa tej drogi znacząco poprawiłaby sprawność ruchu kołowego wokół lotniska. Przebudowa węzła balickiego leży natomiast w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Te przedsięwzięcia miałyby także pozytywny wpływ na drożność sieci dróg wokół lotniska.

 • Czy oprócz planów i budowy nowej drogi startowej są też planowane jakieś duże inwestycje, poza granicami lotniska?

  Kraków Airport przyjął Plan Generalny do roku 2036. To dokument wskazujący kierunki rozwoju portu lotniczego w ciągu najbliższych dwóch dekad. Konieczność jego przygotowania wynika z ustawy Prawo lotnicze. Kluczowym elementem Planu Generalnego jest budowa nowej drogi startowej. To najważniejsza inwestycja dla dalszego rozwoju lotniska i utrzymania ciągłości jego funkcjonowania. Więcej informacji o planach rozwojowych krakowskiego lotniska można znaleźć tutaj.

 • Czy prace budowlane przy nowej drodze startowej będą miały negatywny wpływ na płynność ruchu drogowego w okolicznych miejscowościach?

  Transport materiałów budowlanych i maszyn budowlanych będzie odbywał się z wykorzystaniem dróg przystosowanych do takich celów: autostrady, dróg wojewódzkich oraz torów kolejowych. Transport będzie organizowany w taki sposób, aby mieszkańcy okolicznych miejscowości nie odczuwali uciążliwości z tym związanych.

 • Czy przewiduje się wysiedlenia właścicieli nieruchomości sąsiadujących z lotniskiem?

  Planowane przedsięwzięcie spowoduje konieczność zajęcia nowych terenów wokół istniejącego lotniska, a skala potencjalnego pozyskiwania nieruchomości uzależniona jest od wyboru wariantu przeznaczonego do realizacji. Port lotniczy będzie dążyć do pozyskania potrzebnych gruntów w porozumieniu z ich dysponentami. Dopiero gdyby to okazało się niemożliwe - wówczas konieczne okażą się wywłaszczenia na zasadach określonych w przepisach prawa. Port lotniczy opracował plan zakupu nieruchomości potrzebnych do wybudowania pomocy nawigacyjnych niezbędnych do wykonywania operacji lotniczych. Nawiązaliśmy już dialog z właścicielami nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji i rozpoczęliśmy rozmowy na temat ich zakupu. W naszej opinii jest to rozwiązanie najlepsze zarówno dla dysponentów tych nieruchomości, jak i z perspektywy inwestora. Pozwoli uniknąć ograniczeń w użytkowaniu nieruchomości związanych z instalacją niezbędnej infrastruktury i jednocześnie da dłuższą perspektywę czasową, potrzebną do wyboru nowych ośrodków życia i/lub nowych miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolnej.  

 • Czy w związku z budową nowej drogi startowej zajdzie konieczność zmiany obszaru ograniczonego użytkowania?

  Obszar ograniczonego użytkowania jest wyznaczany dla lotniska, a nie dla nowej drogi startowej. Po wybudowaniu nowej drogi startowej nowy obszar ograniczonego użytkowania zostanie ustanowiony przez Sejmik Województwa Małopolskiego w wyniku przedłożonej przez Kraków Airport analizy porealizacyjnej.

 • Czy zmiana położenia drogi startowej oznacza zwiększenie poziomu uciążliwości wynikających z oddziaływania lotniska dla mieszkańców miejscowości położonych w jego bezpośrednim sąsiedztwie?

  Zdajemy sobie sprawę z możliwości zwiększenia poziomu uciążliwości akustycznych dla mieszkańców niektórych obszarów w sąsiedztwie lotniska. Obowiązujące prawo przewiduje możliwość wypłaty odszkodowań dla mieszkańców terenów, których nieruchomości znajdą się w granicach obszaru ograniczonego użytkowania. Planujemy ponadto realizację programów mających na celu poprawę komfortu akustycznego w tych nieruchomościach. Warto pamiętać, że jednym z powodów rekomendacji dla wariantu północnego jest niewielka zmiana wpływu na otoczenie w stosunku do oddziaływania operacji lotniczych wykonywanych na obecnej drodze startowej. Położenie proponowanego wariantu drogi startowej nie odbiega w stopniu znaczącym od położenia obecnej drogi startowej. Oś nowej drogi startowej będzie odchylona względem drogi istniejącej o około 4,7º w kierunku północno-wschodnim, a nowa droga startowa stykać się będzie z istniejącą w jej zachodnim krańcu, zatem zmiana zasięgu oddziaływania lotniska na otoczenie będzie znikoma. Należy ponadto dodać, że nowa droga startowa będzie dłuższa od obecnie użytkowanej, toteż samoloty przy stracie i lądowaniu nie będą wykorzystywały pełnej mocy silników, co wpłynie na poprawę klimatu akustycznego w otoczeniu lotniska.

 • Jaki wpływ na zmianę klimatu akustycznego wokół lotniska będzie miało wybudowanie nowej drogi startowej?

  Nowa droga startowa zastąpi dotychczas użytkowaną. Sam fakt jej wybudowania, zwłaszcza w wariancie północnym, nie będzie prowadzić do istotnych zmian klimatu akustycznego panującego wokół lotniska. Ten jest zależny przede wszystkim od wielkości ruchu, rodzaju statków powietrznych wykonujących operacje lotnicze, a także charakteru procedur operacji startów i lądowań przygotowywanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Dzięki zastosowaniu nowych urządzeń oraz najnowocześniejszych systemów naprowadzania wzrośnie poziom bezpieczeństwa, a oddziaływanie akustyczne będzie kontrolowane w większym stopniu. Ponadto nowe rozwiązania stosowane w konstrukcjach współczesnych samolotów znacznie ograniczają poziom uciążliwości akustycznych   W przypadku realizacji wariantu rekomendowanego nieznacznie zmieni się obszar, gdzie odgłos lądujących i startujących samolotów będzie słyszalny. Jednak trzeba dodać, że nowa droga startowa będzie dłuższa od obecnej i do wykonania operacji startów/lądowań samoloty będą potrzebowały mniejszej mocy, z czym wiąże się zmniejszenie emisji dźwięku.

 • Jakie ograniczenia związane z użytkowaniem nieruchomości przewiduje się dla właścicieli nieruchomości znajdujących się w strefie oddziaływania lotniska po wybudowaniu NDS?

  Podobnie jak w przypadku obecnie użytkowanej drogi startowej, możemy mówić o dwóch rodzajach ograniczeń są to: 1. ograniczenia wynikające z przyjęcia uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania oraz 2. ograniczenia zabudowy wynikające z ustawy Prawo lotnicze dotyczące ograniczenia wysokości zabudowy w sąsiedztwie lotniska, których wprowadzenie jest niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia bezpiecznego prowadzenia operacji lotniczych.

 • W jaki sposób Kraków Airport zamierza docierać z informacjami dotyczącymi budowy nowej drogi startowej do mieszkańców okolicznych miejscowości?

  Port lotniczy stara się docierać z informacjami do jak najszerszego grona. W ramach prowadzonej komunikacji wykorzystujemy kanały, takie jak serwis internetowy krakowairport.pl, portale społecznościowe, czy Biuletyn Informacyjny wysyłany do mieszkańców sołectw sąsiadujących z portem. Lotnisko organizuje również bezpośrednie spotkania z mieszkańcami. Do dyspozycji osób zainteresowanych inwestycją powstała również skrzynka mailowa: nowadrogakrk@krakowairport.pl