Fundusze zewnętrzne

Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020:

https://www.krakowairport.pl/storage/2021-04/logotypyn-unijne-2014-2020-1617964722gPpTt.png


W dniu 21 grudnia 2018 r. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. zawarł umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska (dalej NFOŚiGW) i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przez NFOŚiGW projektu nr POIS.01.02.00-00-0013/18 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED na parkingach Kraków Airport”.

Źródło dofinansowania: nieoprocentowana pożyczka zwrotna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


Całkowity koszt realizacji projektu: 340 322,55 zł 
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 264 675,00 zł 
Wysokość dofinansowania: 198 506,24 zł

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w dniu 09.04.2019 r. zawarto umowę na dostawę i wymianę opraw oświetleniowych, której realizacja zakończyła się w dniu 07.06.2019.  

Przedmiotem projektu była wymiana opraw oświetleniowych instalacji oświetlenia zewnętrznego na parkingu terenowym oraz instalacji oświetlenia wewnętrznego garażu wielopoziomowego na energooszczędne typu LED.

Głównym celem projektu była optymalizacja gospodarowania energią elektryczną i zwiększenie efektywności energetycznej. Poprawa efektywności energetycznej będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne, a także przyczyni się do powstania oszczędności środków finansowych krakowskiego portu lotniczego, a tym samym do wzrostu jego konkurencyjności i konkurencyjności gospodarki. Dodatkowym celem projektu było promowanie środowiskowego wizerunku przedsiębiorstwa, jako spółki dbającej o zrównoważony rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego. Podjęte działania skutkować będą zmniejszeniem zużycia energii końcowej, energii pierwotnej, spadkiem emisji gazów cieplarnianych oraz oszczędnością energii elektrycznej i cieplnej. Szacowany efekt energetyczny w postaci redukcji zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia parkingów wynosi 425,36 MWh/rok co stanowi ok. 60% dotychczasowego zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby oświetlenia w analizowanych instalacjach.


Szacowana redukcja emisji CO2 do atmosfery może wynieść 339,44 Mg/rok. Ponadto efektem ekologicznym będzie eliminacja z rynku ok. 1 400 sztuk świetlówek gazowych zawierających pary rtęci.
 

Uwaga!

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - narzędzie informatyczne umożliwiające zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie:  http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.
  

         Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod adresem: www.pois.gov.pl.